REGULAMIN IMPREZY CARBON SILESIA FESTIVAL

obowiązujący w dniach  14-16 czerwca 2024 r.
podczas imprezy masowej na terenie Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu.

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, jest wydany przez organizatora na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. U. z 2018r.  poz. 1870 (zwanej dalej „Ustawą”).
 2. Regulamin dotyczy imprezy organizowanej pod nazwą „CARBON Silesia Festival”, zwanej dalej „Imprezą”, która odbędzie się w dniach 14-16 czerwca 2024 roku w Zabrzu.
 3. Organizatorem Imprezy jest spółka Go Fest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 03-107) przy ul. Stasinek 7, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000492433, zwana dalej „Organizatorem”.
 4. Regulamin skierowany jest do Uczestników Imprezy oraz osób przebywających na terenie Imprezy, którzy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania uczestników na terenie Imprezy, korzystania przez uczestników z terenu Imprezy i urządzeń znajdujących się na jego terenie, a także uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.
 6. W regulaminie używane są określenia o następujących znaczeniach:
  1. Teren Imprezy – tereny obiektu Sztolni Królowa Luiza (Strefa Carnall), znajdujący się w Zabrzu przy ul. Wolności 408, przeznaczony do przeprowadzenia Imprezy, do której dostęp przysługuje jedynie Uczestnikom Imprezy, posiadający ważny Identyfikator,
  2. Bilet – zgoda na wstęp na Teren Imprezy lub Strefy Afterparty. Bilet wymieniany jest na odpowiedni dla typu biletu Identyfikator przy wejściu na Teren Imprezy.
  3. Uczestnik Imprezy – osoba uczestnicząca w Imprezie posiadająca ważny Identyfikator,
  4. Identyfikator – opaska na rękę jednorazowego użytku, oznaczona unikalnym wzorem ustalonym przez Organizatora, wydawana przy wejściu na Teren Imprezy za okazaniem Biletu. Identyfikator wydawany jest dla jednego Uczestnika. Uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności. Odstępowanie Identyfikatora jest zabronione,
  5. Osoba Małoletnia – Uczestnik Imprezy, który nie ukończył 16 roku życia. Dla osób Małoletnich wydawany jest Identyfikator o innym wzorze lub kolorze. Uczestnictwo Osoby Małoletniej w Imprezie dozwolone jest wyłącznie w obecności osoby dorosłej. Osoba Małoletnia uczestniczy w Imprezie na odpowiedzialność osoby dorosłej, pod jej opieką której pozostaje.
  6. Służby Porządkowe i Informacyjne – osoby, których zadaniem jest dbanie o ład, porządek i bezpieczeństwo Uczestników Imprezy a także kontrola uprawnień Uczestników do wstępu na teren imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu, które zawierają następujące informacje: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, fotografię, pieczęć i podpis wystawcy.
  7. Teren nieprzeznaczony dla Uczestników imprezy – teren obejmujący scenę, zaplecze sceny, strefę produkcji, garderoby artystów, pomieszczenia techniczne i administracyjne Terenu Imprezy.

 

§2 Sprzedaż biletów

 1. Wiodącym operatorem sprzedaży biletów jest GOING Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 107, 02 – 011 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588000, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numery REGON: 363058596, NIP: 5272751272, działająca na podstawie Umowy z Organizatorem.
 2. Uzupełniającymi operatorami sprzedaży biletów są:
  1. eBilet Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496514, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numery REGON 147085850, NIP 9512376701, działająca na podstawie Umowy z Organizatorem,
  2. BPM Media Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań,, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352132, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numery REGON 301386541, NIP 9721211542, działająca na podstawie Umowy z Organizatorem.
 3. Bilety sprzedawane są poprzez następujące kanały:
  1. Sprzedaż internetowa:
   1. https://carbonfestival.pl/bilety
   2. https://goingapp.pl
   3. Aplikacja mobilna “Going/”
   4. https://empikbilety.pl
   5. https://ebilet.pl
   6. https://biletomat.pl
  2. Sprzedaż przy wejściu na Teren Imprezy.
 4. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie w cenie podanej w ofercie w kanałach sprzedaży, zgodnie z pkt. 2. Sprzedaż po cenie innej jest zakazana.
 5. Bilet może mieć formę 5-znakowego kodu wejścia, kodu QR lub wydrukowanej kopii zamówienia dostarczonej przez Operatora.
 6. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”
 7. Osoby Małoletnie do lat 3 zwolnione są z posiadania Biletu.
 8. Zakupione bilety ulegają zamianie na identyfikator w momencie wejścia na Teren Imprezy a uczestnik jest zobowiązany utrzymać identyfikator w stanie nieuszkodzonym na czas trwania Imprezy.

 

§3 Wstęp na Teren Imprezy

 1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje uczestnikom, którzy posiadają ważny i nieuszkodzony Identyfikator, zgodny z unikalnym wzorem dotyczącym niniejszej Imprezy.
 2. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi wstępu na Teren Imprezy, jeśli:
  1. Osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na Imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
  2. Uczestnik nie posiada uprawnień do przebywania na Imprezie,
  3. Uczestnik, na prośbę Służb Porządkowych, odmówi wylegitymowania się celem potwierdzenia tożsamości przebywając na Terenie Imprezy,
  4. Uczestnik jest pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających lub psychotropowych,
  5. Uczestnik usiłuje wnieść na teren Imprezy broń lub inne niebezpieczne przedmioty, w tym materiały wybuchowe i pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające i psychotropowe oraz wszelkie przedmioty uznane przez Służby Porządkowe i Informacyjne za zagrażające bezpieczeństwu pozostałych Uczestników Imprezy.
  6. Uczestnik, na prośbę Służb Porządkowych, odmawia okazania zawartości bagażu osobistego i odzieży.
  7. Uczestnik zachowuje się prowokacyjnie, agresywnie lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa Imprezy.
 3. Ponadto, Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi wstępu na Teren Imprezy, jeśli:
  1. Wszystkie bilety zostaną wyprzedane,
  2. Uczestnik jest Osobą Małoletnią bez eskorty dorosłego opiekuna, o którym mowa w §1, pkt. 6, ppkt. 5, niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem wstępu na Teren Imprezy Osoby Małoletniej w wieku do 16 lat w Imprezie jest wejście w towarzystwie osoby dorosłej oraz pozostanie pod jej opieką na Terenie Imprezy.

 

§4 Zasady bezpieczeństwa

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom poprzez działania Służb Porządkowych i Informacyjnych.
 2. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych. Odmowa stosowania się do w/w poleceń może wynikać jedynie z uwagi na sprzeczność z obowiązującymi na terenie RP przepisami prawa.
 3. Służby Porządkowe mają prawo usunąć Uczestnika z terenu Imprezy, jeśli:
  1. Uczestnik nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. Uczestnik zakłóca porządek publiczny i nie stosuje się do poleceń Służb Porządkowych,
  3. Stwierdzono, że Uczestnik nie posiada uprawnień do przebywania na Terenie Imprezy.
  4. Stwierdzono, że Uczestnik, wbrew regulaminowi, dopuścił się wniesienia produktów nie zakupionych na Terenie Imprezy.
  5. Stwierdzono, że Uczestnik, wbrew regulaminowi, mimo wcześniejszej kontroli, dopuścił się wniesienia na Teren Imprezy broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych oraz wszelkich przedmiotów uznanych przez Służby Porządkowe i Informacyjne za zagrażające bezpieczeństwu pozostałych Uczestników Imprezy.
 4. Służby Porządkowe są uprawnione do:
  1. Sprawdzania uprawnień do przebywania na terenie Imprezy,
  2. Legitymowania Uczestników celem ustalenia ich tożsamości,
  3. Przeglądania zawartości bagaży i odzieży,
  4. Wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom Imprezy,
  5. Stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych i Informacyjnych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
  6. Ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych,
  7. Usunięcia z terenu imprezy masowej osób nietrzeźwych.
 5. Osobom posiadającym Bilet, którym odmówiono wstępu na Teren Imprezy, lub przebywania na nim nie przysługuje prawo zwrotu za Bilet.
 6. Zgodnie z art. 15 „Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych” organizator może utrwalać przebieg Imprezy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy mogą stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia.
 7. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  1. Służby Porządkowe i Informacyjne, wyróżniające się elementami ubioru,
  2. Powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi, organizującego ich pracę,
  3. Zapewnienie zaplecza pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
 8. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, jak również kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie wszelkiego mienia znajdującego się na terenie Imprezy. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem.
 10. Uczestnicy znajdujący się na Terenie Imprezy zobowiązani są posiadać na ręku ważny Identyfikator. Brak Identyfikatora, lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia Uczestnika z Terenu Imprezy. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora, Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do pracownika Służb Porządkowych i Informacyjnych przy wejściu na Teren Imprezy wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, gdzie zostanie on wymieniony na nowy i zapięty na ręce. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone na Terenie Imprezy.

§5 Odpowiedzialność karna

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 2. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 3. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 4. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 5. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 6. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 7. Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

§6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
 2. Organizator rejestruje przebieg Imprezy w postaci fotografii oraz materiału video i zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Uczestników bezterminowo, w materiałach reklamowych i promocyjnych Imprezy CARBON Silesia Festival oraz Partnerów i Sponsorów Imprezy w zakresie wykraczającym poza zakres art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Imprezy bez konsekwencji wobec Uczestników, zarówno przed jak i w trakcie trwania imprezy, jeśli okoliczności zmiany spowodowane są siłą wyższą. Szczegóły zmian zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej pod adresem www.carbonfestival.pl wraz z ich wprowadzeniem.
 4. W trakcie trwania Imprezy, Uczestnicy mogą być narażeni na przebywanie w strefie podwyższonego poziomu natężenia dźwięku, mogącego spowodować uszkodzenie słuchu. Organizator nie odpowiada za utratę słuchu na skutek przebywania na terenie Imprezy.
 5. Zakupiony bilet nie ulega zamianie ani zwrotowi.
 6. Służby porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od zakończenia imprezy na adres korespondencyjny: Go Fest Sp. z o.o., ul. Stasinek 7, 03-107 Warszawa.
 8. Niniejszy regulamin jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej: www.carbonfestival.pl oraz w kasie biletowej Imprezy.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2024 roku.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.

 

Zabrze, dnia 24 stycznia 2024

Slide kampus-160x160 partner: LIPLOGO_LIPTON_PRIMARY_LOGO_RGB_STD naTemat_logo sponsorzy: naszemiasto organizator: współorganizator: media: bilety: ShiningBeats_Logo brooklyn_logo axe_logo