Weź udział w konkursie i wygraj kontroler DDJ-FLX4 od AlphaTheta.

Marzysz o tym, żeby rozpocząć przygodę jako DJ, a może po prostu masz zajawkę na miksowanie utworów?

Kontroler DDJ-FLX4 to sprzęt, dzięki któremu zrealizujesz swoje cele i tak się składa, że może być Twój. Co zrobić, żeby go wygrać? Kilka prostych czynności a ten kontroler może być Twój. Przed przystąpieniem do konkursu, przeczytaj uważnie Regulamin.

1. Po pierwsze, zaobserwuj dwa profile społecznościowe w serwisie Instagram.

Chodzi o profil CarbonFestival oraz Virtual Geisha DJ Lab. Jeśli już to robisz, jesteś jeden krok od sukcesu.

CAR
VGDJLAB

2. Po drugie, udostępnij nasz festiwalowy plakat w relacji na swoim profilu w serwisie Instagram.

Ty wykonasz zadanie konkursowe, które przybliży Cię do wygranej, a dla nas to dodatkowa forma promocji. Sytuacja Win-Win.

3. Trzeci krok to wyzwanie, ale wierzymy w Twoją kreatywność.

Aby ułatwić Ci to zadanie, polecamy obejrzeć nasz cykl TALKING HEADS. Twoim zadaniem jest opracowanie 4 pytań do artystów występujących na CARBON Silesia Festival 2024 i umieszczenie ich w komentarzu pod postem konkursowym. Nasza komisja konkursowa wybierze najlepszy zestaw pytań a my z pewnością zadamy Twoje pytania artystom i nakręcimy o tym krótkie video.

4. Ostatni krok to Ty i Twoja obecność na CARBON Academy, które odbywa się w ramach CARBON Silesia Festival 2024.

Weź udział w warsztatach, wysłuchaj panelu i zobacz możliwości kontrolera a także poznaj zwycięzcę konkursu. Być może będziesz to Ty.

REGULAMIN KONKURSU “DDJ-FLX4”

 

1. Postanowienia ogólne

a) Organizatorem Konkursu „DDJ-FLX4” (dalej „Konkurs”) jest Go Fest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stasinek 7, 03-107 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492433; REGON: 147051851; NIP: 1070028151; wysokość kapitału zakładowego (wpłaconego): 5.000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

b) Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

c) Treść Regulaminu jest dostępna na stronie: https://www.carbonfestival.pl/konkurs/

d) Konkurs obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

e) Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ze zm.).

 

2. Warunki udziału w konkursie

a) Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne konto na portalu: www.instagram.com (dalej “Uczestnik”).

b) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

c) Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

d) Warunkiem udziału w Konkursie, zgodnie z Zasadami Konkursu opisanymi w Ust. 3 jest uczestnictwo w wydarzeniu CARBON Silesia Festival, które jest imprezą biletowaną a Uczestnik, biorąc udział w Konkursie ma obowiązek nabyć bilet na wydarzenie we własnym zakresie.

e) Uczestnik biorący udział w Konkursie jest identyfikowany imieniem i nazwiskiem lub nazwą użytkownika, pod jaką występuje w serwisie www.instagram.com.

f) Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę także na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika, pod którym występuje w serwisie www.instagram.com, na stronie internetowej www.instagram.com/CarbonFestival/ a także wyraża zgodę na opublikowanie listy laureatów.

g) Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na wykorzystanie swojej Pracy Konkursowej do działań promocyjnych przez Organizatora.

h) Warunkiem zakwalifikowania Uczestnika do konkursu jest spełnienie łącznie wszystkich wymaganych Zadań konkursowych, opisanych w Ust. 3 ppkt. b) niniejszego Regulaminu.

 

3. Zasady Konkursu

a) Organizator na stronie internetowej www.instagram.com/CarbonFestival umieści formalne zawiadomienie o Konkursie (dalej: „Post Konkursowy”), w którym wskaże zadania konkursowe.

b) Do zadań Uczestnika należą:

   1. Zaobserowanie profili społecznościowch w serwisie Instagram kont https://www.instagram.com/carbonfestival/ oraz https://www.instagram.com/virtualgeisha_djlab/ łącznie;
   2. Opublikowanie w relacji na profilu Uczestnika w serwisie www.instagram.com posta znajdującego się pod linkiem https://www.instagram.com/p/C7oIU6IMnSe/
   3. Opracowanie i publikacja w Poście Konkursowym 4 (słownie: czterech) pytań do artystów, które zadane zostaną artystom w ramach projektu „CARBON Talking Heads 2024” (dalej: „Praca Konkursowa”)
   4. Stawiennictwo Uczestnika konkursu na warsztatach CARBON Academy, odbywających się podczas biletowanego wydarzenia CARBON Silesia Festival 2024 w dniu 15 czerwca w godzinach od 18.00 do 21.30, w szczególności podczas ceremonii ogłoszenia wyników.

c) Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie i zamieścić tylko jedną Pracę Konkursową w ramach Zadania konkursowego. W przypadku zamieszczenia dwóch lub więcej Prac Konkursowych, Organizator uwzględni tylko pierwszą z nich.

d) Data i godzina wykonania Zadań, w tym nadesłania Pracy Konkursowej jest rejestrowana przez serwis www.instagram.com.

e) Wysłanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

f) W Konkursie nie będą brali udziału Uczestnicy:

   1. Którzy nie wykonali wszystkich Zadań konkursowych łącznie, zgodnie z postanowieniami Ust. 3) ppkt. b) Regulaminu;
   2. Których Prace Konkursowe były edytowane w Poście Konkursowym;
   3. Których Prace Konkursowe były opublikowane po upływie czasu trwania konkursu (zgodnie z postanowieniami Ust 4. Regulaminu);
   4. Których Prace Konkursowe zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype, itp.;
   5. Których Prace Konkursowe są sprzeczne z Regulaminem serwisu www.instagram.com;
   6. Których Prace Konkursowe zawierają treści obraźliwe, obelżywe, nieprzyzwoite, niecenzuralne, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające czyjąkolwiek godność osobistą lub prawa autorskie. Takie Prace Konkursowe zostaną także zgłoszone przez moderatorów strony internetowej www.instagram.com/CarbonFestival/.

g) Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, w związku publikacją swojej Pracy Konkursowej.

h) Z chwilą publikacji Pracy Konkursowej, Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi jego danych osobowych, celem udziału w Konkursie oraz – w przypadku wygranej – doręczenia Nagrody.

i) Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 

4. Czas trwania Konkursu

a) Konkurs trwa od 5 czerwca 2024 r. od momentu publikacji Posta Konkursowego do 15 czerwca 2024 r. do godz. 21.30.

b) Uczestnicy, których Zadania Konkursowe zrealizowane zostaną po upływie poniższego terminu nie będą brani pod uwagę przy ocenie dokonywanej przez jury.

 

5. Wybór laureatów Konkursu

a) Prawidłowe wykonanie Zadań Konkursowych, w tym Prace Konkursowe będą oceniane przez komisję konkursową (dalej: “Komisja”), powołaną przez Organizatora do oceny oraz nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

b) Obrady Komisji, mające wyłonić laureata Konkursu, mają charakter niejawny i odbywają się w biurze festiwalowym podczas wydarzenia CARBON Silesia Festival 2024 a Komisja sporządza protokół z przebiegu obrad.

c) Wyniki zostaną ogłoszone do publicznej wiadomości podczas trwania warsztatów CARBON Academy, odbywających się 15 czerwca 2024 w godzinach od 18.00 do 21.30 w ramach festiwalu CARBON Silesia Festival.

d) Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza realizację wszystkich zadań konkursowych, w tym:

   1. Stawiennictwo w trakcie ogłoszenia wyników, zgodnie z zapisami Ust. 5, ppkt. c)
   2. Potwierdza, iż zgłoszona przez niego Praca Konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste.
   3. Realizację pozostałych zadań opisanych zgodnie z Ust. 3 ppkt. b)

e) Ocenie podlegają wyłącznie Prace Konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w Ust 4) ppkt a) niniejszego Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie.

f) Werdykt Komisji jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

 

6. Nagroda

a) Nagrodą w konkursie jest kontroler DJ-ski marki AlphaTheta, model DDJ-FLX4 o wartości detalicznej 1,400 złotych.

b) Laureatowi Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora.

c) Laureat Konkursu może zrzec się przyznanej mu nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniędzy ani inna nagroda.

d) Nagroda nie podlega wymianie.

e) W przypadku zrzeczenia się nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

f) Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

 

7. Reklamacje

a) Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu muszą być składane wyłącznie przez Uczestników w formie mailowej na adres konkurs@carbonfestival.pl z tytułem: „Reklamacja – Konkurs „DDJ-FLX4” przez cały czas trwania Konkursu oraz przez 7 dni po przekazaniu Uczestnikowi informacji o przyznaniu nagrody. Reklamacje wpływające po powyższych terminach nie będą rozpatrywane.

b) Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

c) Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub telefonicznie (pod adresem lub numerem telefonu wskazanym w reklamacji), najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

d) Decyzje Komisji w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

 

8. Postanowienia końcowe

a) Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

b) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa, w szczególności zaś przepisy Kodeksu Cywilnego.

c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu, w tym jego zakończenia, w każdym terminie, bez podania przyczyny.

d) Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

e) Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem www.instagram.com.

f) Informacje podawane przez Uczestników są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.instagram.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

g) W przypadku stwierdzenia nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie Uczestnikowi wiadomości prywatnej wraz z uzasadnieniem.

h) Organizator w żadnym zakresie nie odpowiada za niezależne od niego sytuacje braku możliwości odebrania nagrody, w szczególności w związku z nieskutecznym odebraniem przesyłki poleconej przez Uczestnika.

i) Organizator nie ponosi – poza uregulowaną bezpośrednio w przepisach prawa – odpowiedzialności względem osób, które korzystają z nagrody, a jedynie wobec laureatów Konkursu.

j) W ramach niniejszego Konkursu stosuje się art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

a) Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.

b) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w Konkursie, w tym ustosunkowania się do zgłoszonych przez Uczestnika roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady fizyczne Nagrody, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) i c) rozporządzenia RODO.

c) Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z celem przetwarzania.

d) W przypadku wygrania Nagrody w Konkursie przez Uczestnika, jego dane osobowe mogą być udostępniane Fundatorowi, operatorom pocztowym, przewoźnikom i innym podmiotom, wyłącznie w celu dostarczenia lub realizacji Nagrody oraz wykonania roszczeń z tym związanych.

e) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

f) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

g) Podanie danych osobowych Uczestnika jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy o udział w Konkursie; konsekwencją ich niepodania będzie brak doręczenia/wykonania Nagrody.

h) Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

i) We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnika i wykonywania przez Organizatora obowiązków administratora wynikających z rozporządzenia RODO należy kontaktować się z Organizatorem pisemnie (adres siedziby) lub mailem (hello@carbonfestival.pl)

 

Zabrze, 8 czerwca 2024

Slide kampus-160x160 partner: LIPLOGO_LIPTON_PRIMARY_LOGO_RGB_STD naTemat_logo sponsorzy: naszemiasto AlphaTheta_logo organizator: współorganizator: media: bilety: ShiningBeats_Logo brooklyn_logo axe_logo